Zápis do 1. tříd pro nový školní rok

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce. K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1.1.2014-30.6.2014 i vyjádření dětského lékaře. Je vhodné, aby se dítě zápisu aktivně účastnilo.

K zápisu prosím s sebou přineste následující doklady:
 
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (www.zsmikulov.cz) a u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.


Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Budete-li pro své dítě žádat odklad začátku povinné školní docházky, přineste s sebou k zápisu Doporučení k odkladu školní docházky, které vystaví školské poradenská zařízení a také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Zákonný zastupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu. V době zápisu vyplní žádost o odklad školní docházky, ke které přiloží obě doporučující stanoviska (viz výše).

Ředitel školy rozhodne o udělení odkladu povinné školní docházky, budou-li k žádosti přiložena příslušná doporučení. V opačném případě dojde k přerušení řízení až do doby jejich doplnění. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 15. 2. 2019.

V případě zájmu zákonných zástupců dětí a v souladu s doporučením školského poradenského zařízení bude pro školní rok 2019/2020 otevřena i přípravná třída.

Pro zajištění potřebných doporučení lze kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Břeclavi s odloučeným pracovištěm v Mikulově (Náměstí 28; tel:519511386).

Těšíme se na setkání u zápisu.

© 2011 - WINY, s.r.o. hosting & webdesign