Výsledky zápisu do 1. tříd

V přiloženém dokumentu naleznete výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025. Seznam žáků je zveřejněn dle veřejného kódu přihlášky. 

celá aktualita

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod.

Pro usnadnění administrace zápisu můžete již od 1. dubna 2024 předem vyplnit elektronickou přihlášku k zápisu, kterou naleznete na
https://zsmikulov.edupage.org/register/. Po vyplnění a odeslání přihlášky bude do emailů zákonných zástupců (uvedených v přihlášce) doručeno potvrzení o přijetí přihlášky a rovněž její evidenční kód, který slouží pro opakovanou editaci přihlášky. Vkládání příloh k přihlášce a vyplnění některých kolonek je nepovinné, v ostatních případech vás systém sám upozorní na případné chyby.

Vašemu dítěti bude také přidělen veřejný kód (identifikátor), pod nímž bude pro účely zápisu ve škole evidováno. Posléze obdržíte email se sdělením, že škola přihlášku přijala, a současně si budete moci zarezervovat časové rozpětí, ve kterém se s dítětem k zápisu dostavíte. 

K zařazení do základního vzdělávání je povinen zákonný zástupce přihlásit děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), a děti s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v předchozím školním roce. 

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, případně také vyjádření dětského lékaře.

Je vhodné, aby se dítě zápisu aktivně účastnilo.

K zápisu prosím s sebou přineste následující doklady:
  - Rodný list dítěte
  - Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  - Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (www.zsmikulov.cz) a u vchodu do budovy školy, a to pod veřejným kódem (identifikátorem), který bude dítěti přidělen u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Předpokládáme otevření dvou, případně tří 1. tříd, každou s maximálně 24 žáky. Kapacita školy umožňuje přijmout i uchazeče mimo spádový obvod školy.

Odklad povinné školní docházky
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučení k odkladu školní docházky, které vystaví školské poradenské zařízení, a také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu. V době zápisu vyplní žádost o odklad školní docházky, ke které přiloží obě doporučující stanoviska (viz výše).

Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky. Nebudou-li k žádosti přiložena příslušná doporučení, dojde k přerušení řízení až do doby jejich doplnění. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

Možnost zřízení přípravné třídy
V případě dostatečného počtu zájemců (minimálně 10, nejvíce 15) může být pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky), otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro zajištění potřebného doporučení lze kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Břeclavi s odloučeným pracovištěm v Mikulově, Komenského 273/7 (v budově gymnázia - vstup do dvora z ulice Piaristů, tel: 518 389 121 ve všední dny kromě čtvrtka, ve čtvrtek 516 499 492).


Těšíme se na setkání u zápisu.


25.1.2021 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku zobrazit dokument [115 kB]