Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Kmentová 

Konzultace v době třídních schůzek a konzultačních hodin, jinak kdykoliv na základě telefonické dohody. 
Tel. +420 775 790 710
e-mail: kmentova@zsmikulov.cz 

Oblasti působení výchovného poradce

 • pomoc při řešení prospěchových a výchovných problémů
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na základě doporučení třídních učitelů a na žádost rodičů
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s těmito žáky
 • zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky a pro některé žáky s SVP
 • podpora talentovaných žáků
 • sledování prospěchově slabších žáků a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání řešení problému
 • spolupráce s rodiči, učiteli, vedoucími logopedického a dyslektického kroužku a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte

Kariérové poradenství

 • předávání informací o středních školách v Jihomoravském kraji (přehledy škol a jednotlivých studijních oborů, propagační materiály, veletrhy vzdělávání, dny otevřených dveří…)
 • zajišťování návštěvy žáků v poradenském středisku – Úřad práce v Břeclavi (žáci 8. a 9. tříd)
 • organizace podávání přihlášek ke studiu na střední škole, pomoc při vyplňování, zajištění předání zápisových lístků a jejich evidence
 • pořádání besed se zástupci středních škol pro žáky a rodiče
 • spolupráce s učiteli PČ 8. a 9. tříd (volba povolání)