Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Trávníčková

Konzultace v době třídních schůzek a konzultačních hodin, jinak kdykoliv na základě telefonické dohody. 
e-mail: travnickova@zsmikulov.cz 

Oblasti činnosti výchovného poradenství

Kariérové poradenství
- individuální a skupinové šetření v oblasti volby povolání
- předávání informací o středních školách (propagační materiály, přehledy středních škol v Jihomoravském kraji, veletrhy vzdělávání, dny otevřených dveří…)
- zajišťování skupinových návštěv žáků 9. ročníku v IPS Úřadu práce v Břeclavi
- organizace podávání přihlášek ke studiu na středních školách, metodická pomoc při vyplňování, zajištění odesílání přihlášek, předávání zápisových lístků a jejich evidence 
- individuální poradenství v oblasti volby povolání (pro žáky a jejich zákonné zástupce)
- pořádání prezentací se zástupci středních škol, exkurzí 
- spolupráce s vyučujícími PČ v 8. a 9. ročníku (volba povolání)

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se školním speciálním pedagogem
- vyhledávání a základní šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, návrhy na vyšetření a další péči o tyto žáky, vytváření podmínek pro jejich vzdělávání, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření
- evidence odborných zpráv a informací o žácích v péči poradenských zařízení
- vypracování přehledu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
- zadání, metodická pomoc a kontrola při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů 
- metodická pomoc pro vyučující a rodiče při práci s nadanými žáky a žáky ohroženými školním neúspěchem
- řešení neomluvené absence výchovných problémů