Jméno: Mgr. Dagmar Černá
Email: cerna@zsmikulov.cz
Telefon: 734 186 992

Konzultační hodiny:
Probíhají ve 2. patro vpravo (strana nad ředitelnou).

pondělí, úterý        12.35 - 14.00 hod.
Nebo kdykoliv na základě předchozí domluvy (telefonicky, mailem nebo přes EduPage).

Krizová intervence je poskytována ihned.

Konzultace jsou určeny pro:
     - žáky
     - zákonné zástupce žáků
     - pedagogické pracovníky

Kdo je školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.


Co dělá školní speciální pedagog:
Depistážní činnost:
Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostická činnost:
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních obtíží dítěte/žáka, stanovení individuálního vzdělávacího plánu podpory + individuálního výchovného plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti)

Intervenční činnost:
Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou dětí.
Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu + individuálního výchovného plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních didaktických pomůcek a materiálů.
Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte/žáka (se zákonným zástupcem).
Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro děti, zákonné zástupce a pedagogy školy.
Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD, dalšími odborníky.

Metodická a koordinační činnost:
Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
Evidence a dokumentace případů (žáků s SVP) a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.