Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je součástí uceleného školského poradenského systému, kam patří společně s pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC). ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Úkolem školního poradenského systému je vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, podporovat rozvoj jejich osobnosti a poskytovat jim různou míru podpory v průběhu edukačního procesu. Poskytování školních poradenských služeb je bezplatné.

 

Poskytování poradenských služeb na školách je ukotveno v zákoně ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, která popisuje účel a dílčí pravidla poskytování poradenských služeb, stejně jako hlavní úkoly, cíle a strukturu ŠPP.

Poradenské služby ve škole se dále poskytují v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších novelizací.

Činnost našeho školního poradenského pracoviště je zaměřena na:

 • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; koordinaci tvorby individuálních vzdělávacích plánů; sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • podporu ve vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • péči o žáky s výchovnými obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevenci i řešení rizikového chování a sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus atd.)
 • tvorbu a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
 • kariérové poradenství
 • metodickou pomoc učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání


Tým školního poradenského pracoviště na škole tvoří:

 • výchovný poradce – Mgr. Hana Trávníčková
 • školní speciální pedagog – Mgr. Dagmar Černá
 • školní metodik prevence – Mgr. Alena Ciklová
 • školní psycholog  – Mgr. Kateřina Kuncová