Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne v průběhu měsíce dubna 2021, přesný termín zatím nebyl stanoven. Vzhledem k aktuální epidemické situaci není vyloučena ani varianta elektronického zápisu, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i jejich dětí ve škole. Sledujte, prosím, naše webové stránky, všechny informace budeme průběžně aktualizovat.

V dalším textu naleznete obvyklý popis procesu zápisu k základnímu vzdělávání.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015), a dětí s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce. K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1.1.2016-30.6.2016 i vyjádření dětského lékaře.

Je vhodné, aby se dítě zápisu aktivně účastnilo, pokud nám situace nestanoví jiná pravidla. 

K zápisu s sebou přineste následující doklady:
  * Rodný list dítěte
  * Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  * Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

O přijetí dítěte k povinné školní docházce rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (www.zsmikulov.cz) a u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Předpokládáme otevření dvou prvních tříd.


Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Budete-li pro své dítě žádat odklad začátku povinné školní docházky, přineste s sebou k zápisu Doporučení k odkladu školní docházky, které vystaví školské poradenská zařízení a také doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.
Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu. V době zápisu vyplní žádost o odklad školní docházky, ke které přiloží obě doporučující stanoviska (viz výše).

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, nebudou-li k žádosti přiložena příslušná doporučení, dojde k přerušení řízení až do doby jejich doplnění. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 11. 7. 2020.

V případě dostatečného počtu zájemců může být pro děti pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, otevřena v naší škole přípravná třída. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro zajištění potřebného doporučení lze kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Břeclavi s odloučeným pracovištěm v Mikulově (Náměstí 28; tel:519511386).

Těšíme se na setkání u zápisu.


25.1.2021 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku zobrazit dokument [115 kB]