Provozní řád školní jídelny Základní školy Mikulov, Hraničářů 617 E  platný od 1. 9. 2019.


Adresa školy: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace, Mikulov 692 01
Telefon: 519 511 790
Vedoucí školní jídelny: Bc. Karel Sláma
Hlavní kuchařka: Renata Hudčeková
Kuchařka: Bronislava Horňáčková
Pomocní kuchaři: Naděžda Cupalová, Filip Dolák

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ZŠ a dislokovaného pracoviště MŠ Mikulov, Habánská, pracovníků školního zařízení a cizích strávníků.

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny (dále ŠJ) se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen  u terminálu  v chodbě před školní jídelnou a v chodbě u odloučeného pracoviště mateřské školy Habánská (dále jen MŠ). Změna jídelníčku je vyhrazena

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd, pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ a MŠ nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. Při onemocnění strávníka z řad žáků si lze vyzvednout 1. den nemoci oběd do jídlonosičů nebo jej odhlásit telefonicky do 7.30 hod. u vedoucí ŠJ.  V ostatní dny nemoci žáci nemají nárok na dotovaný oběd. Pokud budou stravu požadovat, tak jen za cenu oběda navýšenou o provozní náklady. Pokud rodiče žáka (zákonní zástupci) oběd v době nemoci neodhlásí, jeho úhrada je stanovena opět s navýšením o provozní náklady. Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům při placení obědů na další měsíc. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny, žáci MŠ v prostorách třídy MŠ. Oběd do jídlonosičů je povolen cizím strávníkům a první den nemoci žáků ZŠ a MŠ. Po odebrání stravy domů již personál kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost stravy. Je v zájmu cizích strávníků a rodičů žáků, aby dodrželi hygienické předpisy z důvodu ochrany zdraví svého nebo dětí.

Dohled nad žáky vykonávají učitelé podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšen ve školní jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí ŠJ, vyučujících vykonávajících dohled a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zabezpečí vyučující vykonávající dohled v ŠJ.

Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k tomu určenému, kde dbá pokynů kuchařek. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice apod.) mimo prostory ŠJ. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel, ukládají je do vyhrazených nádob. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, je nutno ohlásit jej vyučujícímu vykonávajícímu dohled nebo vedoucí školní jídelny.
Výdej stravy žákům MŠ zajišťuje paní kuchařka ve spolupráci s paní učitelkou MŠ. Výdej probíhá ve třídě MŠ, použité nádobí i úklid po výdeji stravy zabezpečuje paní kuchařka.
 
Školní jídelna je vybavena terminálem. Strávníci používají čip, který zakoupí za 100 Kč u vedoucí ŠJ (neplatí pro MŠ).
Čip se používá:

  • k objednávání obědu
  • k odhlašování obědu
  • k výdeji stravy

Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si čip nový. Pokud strávník čip zapomene, pak vyčká, až vedoucí ŠJ zkontroluje zaplacení a objednání stravy.  Po ukončení stravování strávník odevzdá čip vedoucí ŠJ, která mu vyplatí částku 100 Kč a provede vyúčtování stravného, jež bude při případném přeplatku vráceno do konce měsíce buď převodem na účet, nebo hotově.

2. Provozní doba školní jídelny

Pracovní doba:
6:00 – 14:30 hod.

Výdejní doba pro MŠ (ve třídě MŠ)
přesnídávka 8.30 - 8.50 hod.
oběd 11.30 - 12.00 hod.
svačina 14.15 - 14.45 hod.


Výdejní doba pro děti a zaměstnance ZŠ 11.40 – 14.00 hod. dle přestávek.
Výdejní doba pro cizí strávníky (jídlonosiče)  11.00 – 11.40 hod.

3. Výše stravného

Výše stravného je stanovena na základě výživových a finančních  normativů, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/ Sb. § 5, odst. 1,2:

žáci 3-6 let             38 Kč   (přesnídávka 10 Kč, oběd 19 Kč, svačina 9 Kč)
žáci 0. ročníku       32 Kč
žáci 7-10 let           32 Kč
žáci 11-14 let         33 Kč
žáci 15-18 let         36 Kč

zaměstnanci           32 Kč   (částka je snížena o příspěvek FKSP ve výši 9 Kč)
vlastní důchodci     35 Kč
cizí strávníci            89 Kč

4. Úhrada stravného

Úhrada stravného  se provádí bezhotovostně, předem, a to:
    - inkasem z  účtu (kolem 16. dne v měsíci), převodem z běžného účtu – číslo účtu ŠJ u KB 7533651/0100,
    - složenkou – číslo účtu ŠJ (kolem 10. dne v měsíci)

Při nezaplacení stravného v daném termínu musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit stravné složenkou u České pošty.

5. Alergeny

Od 13. 12. 2014 má školní jídelna povinnost informovat strávníky o tom, zda se v použitých potravinách nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie či nesnášenlivost. Vyplývá to z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Alergeny jsou vyznačeny v jídelních lístcích u jednotlivých jídel, přehled alergenů je vyvěšen na nástěnce u objednávkového terminálu a na internetových stránkách školy.


S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a na internetových stránkách školy www.zsmikulov.cz.


V Mikulově 1. února 2022


Bc. Karel Sláma v. r.
vedoucí školní jídelny

Mgr. Miroslav Pokorný v.r.
ředitel školy